Asian Women Thailand personals ads - thai women seeking foreign men for marriage - friendships - farang man for marry - find american husband, find a friend, soulmate, partner for
life - meet foreign man for friend husbands meet european men, males penpals for marriage Thai personals ads for single thai asian woman seeking farang men for marriage, friendships,
correspondence, practice writing in english, speaking english with foreigners penpals, thai lady seek farang for marriage, asian woman, oriental females thai girls

Asian Women Thailand. com

หาเพื่อน / หาคู่ ประเทศไทย - หาแฟนต่างชาติ -
การให้บริการของเรา - วิธีการสมัครและส่งรูปเพื่อ หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / หาคู่รัก / หาคู่ชีวิต / คู่แต่งงาน กับ ชายหนุ่ม ชาว ต่างชาติ / ฝรั่ง
  อ่านภาษาไทยในส่วนถัดไป -- อ่านภาษาอังกฤษในส่วนถัดไป

Thailand personals ads:
About our Service - How to Apply and Post a personal ad to find a foreign man for marry
 -- Thai Version below --- English Version below

 

ดูโฆษณาชายหนุ่ม / ฝรั่ง หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / หาคู่รัก / หาคู่ชีวิต / หาคู่แต่งงาน สาวไทย หาแฟนต่างชาติ
View personals ads of:
single farang foreign men seeking thai woman
and asian women for friendships leading to marriage - Thailand - foreigner - farang for marry

 

ดูโฆษณาสาวไทย หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / คู่รัก / คู่ชีวิต / คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ /ฝรั่ง / สาวไทย
View personal ads of:
single Thai Asian women seeking foreign men for marriage - farang man for marry

 

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เพื่อ การโฆษณา หาเพื่อน / หาคู่ สำหรับสาวไทย
online application form for:
Thailand personals ads for the Thai woman who seeks a foreign friends for marriage

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และข้อมูลที่ควรทราบสำหรับสาวไทย /เอเซีย

Thai personals ads for Asian and Thai women:
Important immigration info and US immigration notices and disclosures

 

แบบฟอร์มใบสมัครที่สามารถดาว์นโหลดและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ กรุณาพิมพ์ใบสมัคร ออก มา
กรอก ราย ละเอียด และส่งใบสมัครพร้อมรูป ให้ไทยส์ ทางไปรษณีย์

Downloadable application form for thai women - written in Thai Lanugage
downloadable application form for thai women:
Please download - print and mail to THAIS by postal mail - adobe PDF

 

กลับไปที่ เมนเมนู
asian women thailand - main menu

 

ถ้าคุณมีปัญหาในการอ่านข้อมูลภาษาไทยในหน้าถัดไป เพราะบางทีมีปัญหาทางอักษร กดที่นี่

If You Cannot Read the Thai TEXT below Click Here for a New Version
Sometimes we have a problem with the Thai fonts - we use PSL-TEXT (thai font)

Install  PSL-Text  Thai fonts to view these Thai language web pages 

thai women of thailand women single asian women in thailand mature women of Bangkok Thailand marriage agency asian dating services introductions singles personals mail order brides women from thailand not arranged marriages bride meet girls meeting older woman wife wives oriental

ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส - ไทยส์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา - กรุงเทพฯ ประเทศไทย การโฆษณาหาเพื่อนหาคู่นานาชาติทางอินเทอร์เนต - สื่อสัมพันธ์ระหว่างคนโสดและพบเพื่อนใหม่ทั่วโลก

ขอขอบคุณที่ติดต่อกับ Thai American Introduction Service (ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส) ซึงรู้จัก กันในชื่อว่า THAIS (ไทยส์) เราเป็นกลุ่มมิต รสัมพันธ์น านาชาติ หรือมิตรสัม พันธ์ทางจดหมาย ซึ่งให้ บริการ โฆษณา ทางภาพถ่าย ระหว่า งประ เทศ เพิื่อช่วยให้สาวโสดชาวเอเ.ซีย ในประเทศไทย ได้ติดต่อ กับ หนุ่ม โสด ชาวต่างชาติทั่วโลก เพื่อวัตถุ ประสงค์ ในกา รสร้า งมิตรภ าพใหม่ ที่จะนำไปสู่ความรัก พบ เพื่อนคู่ใจ เพื่อนคู่ชีวิต การแต่งงาน หุ้นส่วน ทางธุรกิจ คนใหม่ การแลก เปลี่ยน วัฒน ธรรม หรือ การฝึกภาษาอังกฤษ หรือ เพียงเป็นเพื่อน ทางจดหมายก็ได้ ผู้ใช้บริการ ของเราทั้้งหมด เป็นชายโสด ชาวต่า งชาติ และ สาว โสด ชาวไทย ผู้ที่สนใจการแต่งงาน แต่ไม่ใช่ข้อจำเป็น

สมาชิกชายของเราทั้้งหมด มาจากอเมริกาเหนือ ยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย สมาชิกแต่ละคน สามารถติดต่อ ซึ่งกันแ ละกันได้โดยตรง โดยการแลกเปลี่ยนจดหมาย รูปถ่าย และ ส่งอีเมลล์ ถึงกันและกัน ได้ เมื่อคุณได้รับจดหมาย จาก ชายชา วต่างชาติ คุณสามารถตัดสินใจเลือก ตอบจดหมายถึงใครก็ได้ ไทยส์ ขอแนะนำว่า คุณควรใช้เวล านานๆ ในกา รทำคว ามรู้จัก ซึ่งกันและกัน ให้ดีเสียก่อน ที่จะวางแผนการ เดิน ทาง และพบกับบุคคลนั้้น เราไม่มีการตรวจ สอบประวัติ ว่าผู้ใช้บริก าร ฝ่ายชาย หรือ ฝ่ายหญิง ของเราว่า คนไหน เป็นคนดี หรือไม่ดี ดังนั้้นกรุณาใช้ เวลานานๆ ในการทำค วามรู้จัก เพื่อนให ม่ของคุณ ตามข้อ บังคับทั่วไป เราไม่ได้จัดนัดพบ ระหว่างสมาชิก ไทยส์ไม่ใช่บริษัทจัดคู่ แต่งงาน หรือบริการจัดนัดพบคู่ วัตถุประสงค์ของไทยส์ ก็คือ เพื่อช่วยให้ชายและหญิง จากนานาประเทศ ได้พัฒนา มิตรสัมพันธ์ ซึ่งกัน และกัน โดยก ารแลก เปลี่ยนจดหมาย รูปถ่าย และอีเมลล์ สิ่งที่เกิดตาม มาหลังจากนี้ เป็นเรื่องของ คุณ และ เป็นคว ามรับผิดชอ บขอ งตัวคุณ เอง นี้เป็นวิถีทา งท่ี่ดีท่ีี่สุดในก ารหาคู่

ต่อไปนี้เป็น เรื่อง วิธีการดำเนิน งาน ของกลุ่มมิต รสัมพันธ์ ทางจดหม ายของเรา เรามีสมุดภาพ (แคตตาล๊อก) ซึ่งเรียกชื่อว่า ไทยส์แมก กาซีน เวบไซด์ ทางคอมพิวเ ตอร์ ที่ถูกออกแบ บอย่างดี โดยมืออาชีพ ชื่อว่า Thai American Introduction Service http://www.thaisdc.com ที่ เราใช้สมุด ภาพ (แคตตาล๊อก) และเ วบไซด์ เพื่อแส ดงภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล และ รายละ เอียดของคุณ ว่าประเภทของบุคคล ความสัมพันธ์ ประเภทไหน ที่คุณแสวงหา เราเคารพ ในเรื่อ งความ เป็นส่ว นตัว ของสมาชิกของเรา เราจะไม่พิมพ์ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์- โทรศัพท์ หรือสถ านที่ทำงาน ของคุณในอินเ ทอร์เนต ที่อยู่ขอ งคุณ จะถูกให้แต่ เฉพาะสุภาพบุรุษ ที่เป็นสมาชิกของไทยส์เท่านั้้น

เราทราบว่า สาวไทยจำนวนมาก มีความกังวลว่า เพื่อนของเธอ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ร่วมงาน ของเธอ จะพบเห็น รูปถ่ายของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าภาพถ่ายของเธอ ปรากฏในอินเทอร์เนต ดังนั้้น เพื่อรักษาเรื่อง ความเป็นส่วนตัวของคุณ และ ให้คุณมีความสบายใจ ในบรรยากาศ การหาเพื่อน ชาวต่าง ชาติ เราได้สกัดกั้้น ไม่ให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ใช้อินเ ทอร์เนต ในประเทศไทย สามารถติดต่อ ไทยส์เวบ ไซด์ได้ ซึ่งหมายความว่า ไม่มีใคร ในประเทศไทย สามารถดูไทย ส์เวบไซด์ หรือดูรูป ถ่ายของคุณ ในอินเทอร์ เนต ในประเทศไทยได้ แต่อย่างไร ก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ 100 % แต่ถ้าคุ ณไม่มีข้อ ข้ัดข้อง กังวล เกี่ย วกับเรื่องคว ามเป็นส่วนตัว คุณสามารถเขียน คำขอ ว่าให้ลงรายละเอียดข องคุณ ในเว บไซด์พิเ ศษ ของเรา ที่ไม่มีการสกัดกั้้นการดูเวบไซด์ ในประเทศไทยได้ คุณต้องเขียนระบุ ในคำขอพิเศษนี้ให้ไทยส์

เมื่อสุภาพบุรุษเข้าเป็นสมาชิกของเรา เขาจะได้รับสมุดภาพที่มีข้อมูลของคุณ เขาสามารถ อ่านร ายละเอียด ของคุณ และถ้าเข าชอบ เขาสาม ารถเขียนจดหมายถึงคุณ และส่งรูปถ่ายของเขา ให้คุณได้ เมื่อคุณได้รับ จดหมายของ เขาแล้ว คุณสามา รถตัด สินใจได้ว่าจ ะตอบ จดหมายขอ งเขาหรือไม่ นี้เป็นข้อ เลือกของคุณเ อง สมุดภาพ ของไทยส์ ไม่มีการ เผยแ พร่ใน ประ เทศไทย อย่างไ รก็ตาม เรา ก็ให้คว ามช่วย เหลือแก่สุภ าพบุรุษ ชาวต่า งชาติ ที่อาศัย อยู่ในประ เทศไทย หรื อที่เยี่ยม เยียนประ เทศไทยด้วย ถ้าห ากคุณได้รับ จดหมาย จาก คนที่ไม่ได้เป็น สมาชิกข องไทยส์ กรุณา รายงาน เรื่องนี้ให้ทร าบโดยก ารจด หมาย, โท รศัพท์ หรือ ทาง email:  อย่ากลัวว่า จะต้อง อาย เราเพีย งโชว์รูปภ าพขอ งคุณ แก่ สุภาพ บุรุษที่เป็นสม าชิกของเรา หรือผู้ที่ติดต่อสำนักงานของ เราเท่านั้้น การลงรูป และข้อมูลของคุณใน สมุดภาพ และเวบไซด์เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการค้นหา “เพื่อนคนพิเศษ หรือคนพิเศษเพื่อแต่งงาน” ได้อย่าง รวดเร็ว อาจเป็นไปได้ว่า จะมีสุภาพบุรุษหลายๆคน ท่ีี่สนใจต้องการแลกเปลี่ยน จดหมายกับคุณและคุณ สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเขียนถึงใคร

ในการที่จะรับบริการจากไทยส์คุณต้องอ่านข้อมูลการเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และกรอกแบบฟอร์มและ ลงชื่อในใบสมัครพร้อมส่งรูปถ่ายปัจจุบัน 2 ท่า ส่งคืนไปให้ไทยส์ รูปถ่ายนั้้น ต้องเป็นรูปชนิดผิวมัน (กลอสซี่)เห็นหน้าคุณชัดเจน อย่าส่ง รูปที่ไม่ใช่ผิวมันไปให้ เราชอบรูปเต็มตัว หรือ สามส่วนสี่ มากกว่าอย่างอื่น ขนาดของภาพ 4x6 นิ้ว

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่จะใช้บริการของเรา ถ้าคุณมีเพื่อนที่สนใจจะเป็นสมาชิกของไทยส์ คุณ สามารถ ถ่ายเอกสารใบสมัครใ ห้เพื่อน ของคุณได้ การบริการของเราส่วนใหญ่ให้ฟรี และคุณสามารถ สมัครใช้การบริการบ่อยครั้้ง เท่าที่คุณต้องการได้ กรุณาเชื้อเชิญให้เพื่อน ของคุณเป็นสมาชิกด้วย อย่าลืมว่าถ้าไม่มีรูปไม่มีบริการ

การเขียนจดหมาย หาเพื่อนต่างประเทศ เป็นเร่ื่องน่าตื่นเต้น และสนุกสนาน คนนับหมื่นนับแสนทั่วโลก เป็นสมาชิกหาเพื่อนหาคู่ทาง อินเทอร์เนต คุณจะพลาดโอกาสอันดีที่จะพบ “เพื่อนคนพิเศษ” หรือ “ชายคนที่เหมาะสมกับคุณ” นี้หรือ โปรดติดต่อกับไทยส์ เสียแต่วันนี้ ถ้าคุณมีคำถาม เรายินดีตอบคุณ ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ คุณสามารถโทรศัพท์ หรือ ส่งโทรสารไปยังสำนักงานของเราในวอชิงตัน ดีซี ที่ 202 – 338-2664 หรือ ถ้าคุณเขียนภาษาอังกฤษได้ คุณสามารถเขียนขอข้อมูล จากสำนักงานของเราใน วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาได้

Thai American European Introduction Service - THAIS
Washington, DC USA - Bangkok, Thailand

International Classified Personals Ads - Contact single people and make new friends worldwide

Thank you for contacting Thai American Introduction Service also known as THAIS. We are an International Friendship and Correspondence Club that places International Photo Classified Personals Ads to help single Asian women from Thailand to make contact with single foreign men worldwide, for the purpose of making new friendships which may lead to romance, marriage, partners for life, soulmates, new business partners, cultural exchange or to practice your English or just a penpal for friendship only.
Most of our clients are single foreign men and single Thai women who are marriage minded but this is not a requirement.

Most of our male clients are from North America, Europe, Canada and Australia. Members can contact each other directly by writing and exchanging letters, photos and email. When you receive letters from the foreign men, you can decide to respond to whoever you like. It is your choice. THAIS recommends that you take time to know each other well before making travel plans and meeting in person. We do not do background checks on male or female clients so we do not know who is a good person and who is not, so please take time to get to know your new friends. As a general rule, we do not arrange meetings between members. THAIS is not a marriage broker nor a dating service. THAIS purpose is to enable men and women from foreign countries to develop new friendships by writing and exchanging letters, photos and email. Whatever happens beyond that is up to you and is your own responsibility. This is an excellent way to find a mate.

Here is how our correspondence club works. We have a beautiful photo brochure (catalog) called THAIS Magazine and a professionally designed website called Thai American Introduction Service at http://www.thaisdc.com and we use the brochure (catalog) and the website to post your photos, personal data and messages specifying the type of person and the type of relationship or friendship that you are seeking. We respect the privacy of our members. We never post your family name, address, phone number or the name of the company you work for on the internet and your address is only given to the gentlemen who are members of THAIS.

We understand that many Thai women worry about their photos being seen by their family members, friends or co-workers, especially if the photos appear on the internet. To provide you privacy and a comfortable environment to find a foreign friend, we have blocked access to the THAIS website from all computers or internet servers in Thailand. What does this mean? It means that no one in Thailand can view the THAIS website or see your photos over the internet, although we cannot guarantee it 100%. If you are not concerned about privacy, you can request that your details be placed in a special section of our website that is not blocked for viewing in Thailand. You must specifically request this option by writing to THAIS.

When a gentleman becomes a member, he receives the brochures presenting your information. He can read about you and if he likes you, he can write to you and send you his photo. When you receive his letter, you can decide to answer his letter or not to answer. It is your choice. THAIS photo brochure is not distributed in Thailand although we do assist foreign gentlemen who live in Thailand or are visiting Thailand. If you begin to receive mail from people who are not members of THAIS, please report this by contacting THAIS using email: or postal mail or phone. Do not worry about being embarrassed. We only show your photos to gentlemen that visit our office or who are members. Posting your photo and information in our brochure and website is an excellent way to find a "very special friend, or someone for marriage" very quickly. It is possible to have many gentlemen interested to exchange letters with you, and you can choose whoever you want to write to.

To receive THAIS services you must read the U.S. Immigration Laws and Disclosures Document and fill out THAIS application form, then sign it and return the application to THAIS and include two recent photos. The photos must be glossy and and show your face clearly. Do not send matte finish photos. We prefer full body or 3/4 body photos, two views, 4 x 6 in size.

You must be 18 years or older to receive services. If you have some friends who are interested to become members, you can make copies of the application forms for your friends. Most of our services are free and you can apply for services as often as you like, and please invite your friends to join also. Remember, No photo, no service.

Writing to penpals in foreign countries can be very exciting and a lot of fun. Thousands of people the world over belong to internet personals, correspondence and penpal clubs for singles. Do not miss this great opportunity to find that "very special friend" or "the right man for you". Contact THAIS today. If you have any questions we would be very happy to help you. If you speak English you can call or send a fax to our office in Washington, D.C. at 202-338-2664 or if you can write in English you can request information by writing to our office in Washington, DC USA or email:  to receive information instantly.

 

| asian women thailand - home | thai women - apply online |
|
personals ads of men seeking thai women | information for thai women |
|
immigration - marriage | thai women - send photos |
|
photo personals ads of thai women | thailand postal codes |   

 

Thai Asian Dating Personals - not a Marriage Agency 

Asian Mail Order Brides not! - Find Thai Girls Asian wives wife 

Asian Personals Dating Directory 

Thai Asian Women Dating Personals 

International Thai Asian Women Dating Introduction Service 

Foreign Brides Asia Pacific Mail Order Bride Wives Wife - NOT! 

 

 

Designed by:  DC  Web  Design  &  Hosting
Updated:   25-Apr-2007 10:28 AM  

 

Google