Asian Women Thailand.com

International Internet Personals ads for single Thai Asian women - member application form 

US Immigration Laws: Fiance Visa Marriage Tourist Travel Visas Foreign Spouse Wife Work

International Personals Ads: Advice, Being Careful, Local Laws, Your Rights, Finding Help
Information for Thai Asian ladies is available Online in Thai language and English.

Requires Thai fonts: PSL-Text.ttf  modsss.ttf  thaiprop.ttf    Download Thai fonts - Windows 

Thai Asian ladies can apply ONLINE for THAI'S Dating Personals Service or singles can
Download, Print and Send their personal profile and lovely photos by email or postal mail 

Thai Personals Ads 
 
 

ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส - ไทยส์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา - กรุงเทพฯ ประเทศไทย
การโฆษณาหาเพื่อนหาคู่นานาชาติทางอินเทอร์เนต - สื่อสัมพันธ์ระหว่างคนโสดและพบเพื่อนใหม่ทั่วโลก 

Install PSL-Text Thai fonts to view these Thai language web pages

ขอขอบคุณที่ติดต่อกับ Thai American Introduction Service (ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส) ซึงรู้จัก กันในชื่อว่า THAIS (ไทยส์) เราเป็นก ลุ่มมิต รสัมพันธ์น านาชาติ หรือมิตรสัม พันธ์ทาง จดหมายซึ่งให้บริก ารโฆษณ าทางภ าพถ่าย ระหว่างปร ะเทศ เพิื่อช่วยให้ส าวโสด ชาวเอ เ.ซียในประเ ทศไทยได้ติดต่อกับ หนุ่มโสดชาวต่างช าติทั่วโลก เพื่อวัตถุปร ะสงค์ในก ารสร้ างมิตร ภาพให ม่ที่จะนำไปสู่คว ามรัก พบ เพื่อนคู่ใจ เพื่อนคู่ชีวิต การแต่งงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจคนใหม่ การแ ลกเปลี่ยนวั ฒนธ รรม หรือการฝึก ภาษาอังกฤษ หรือเพียงเป็ นเพื่อน ทางจดหมายก็ได้ ผู้ใช้บริกา รของเราทั้้งหม ดเป็นช ายโสด ชาวต่ างช าติและ สาว โสดชา วไทยผู้ที่สนใจก ารแต่งงา น แต่ไม่ใช่ข้อจำเป็น

สมาชิกชายข องเราทั้้งหมดมาจากอเมริกาเหนือ ยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย สม าชิกแต่ละ คนสามารถติด ต่อซึ่งกันแล ะกันไ ด้โดยตรง โดยการแ ลกเปลี่ยนจดหมาย รูปถ่ายและส่งอีเ มลล์ถึงกันและกันได้ เมื่อคุณได้รับจดหมายจ ากชายชา วต่างชาติ คุณส ามาร ถตัดสินใจเลือก ตอบจดห มายถึงใครก็ได้ ไทยส์ขอแ นะนำว่าคุ ณควรใช้เวลา นานๆในการทำ คว ามรู้จักซึ่งกัน แล ะกัน ให้ ดีเสีย ก่อ นที่จ ะวางแ ผนก ารเดินทา งและพบกับบุค คลนั้้น เราไม่มีกา รตรวจส อบป ระวัติว่าผู้ใช้บริกา รฝ่า ยชาย หรือ ฝ่าย ห ­ิงของ เร าว่าคนไห นเป็น คนดีหรือ ไม่ดี ดังนั้้นก รุณาใช้ เวลาน านๆในการทำคว ามรู้จักเพื่อ นใหม่ข องคุณ ตาม ข้อบั งคับทั่วไป เราไม่ได้จัดนัด พบ ระหว่าง สมาชิก ไทยส์ไม่ใช่บริษัทจัดคู่แ ต่งงาน หรือบริ การจัดนัดพบคู่ วัตถุประส งค์ของ ไทย ส์ก็คือเพื่อช่ วยให้ช ายและห­ิงจา กนาน ประ เทศได้พัฒนามิ ตรสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน โดย การ แลกเ ปลี่ยนจ ดหมาย รูปถ่าย และอีเมลล์ สิ่งที่เกิดตา มมาหลังจ ากนี้เป็นเรื่อ งของคุณ และเป็น ความรับผิด ชอบขอ งตัวคุณเอง นี้เป็น วิถีทา งท่ี่ดีท่ีี่ สุดใน การหาคู่

ต่อไปน ี้เป็นเรื่องวิธีก ารดำเนินงานของกลุ่มมิต รสัมพันธ์ทาง จดหมายข องเรา เรามีสมุดภาพ (แคตตาล๊อก) ซึ่งเรีย กชื่อว่า ไท ยส์แ มก กาซีน เวบ ไซด์ทาง คอมพิวเตอร์ที่ถูก ออกแบ บอย่างดีโดยมืออาชีพชื่อว่า Thai American Introduction Service ที่ http://www.thaisdc.com เราใช้สมุดภาพ (แคตตาล๊อก)และ เวบไซด์เพื่อแสดงภาพ ข้อมูลส่ว นบุคคล และ รายละเอียด ของคุ ณว่าป ระเภทข องบุคคล ความสัมพันธ์ ความสัม พันธ์ประเภท ไหนที่คุณแ สวงหา เราเคา รพในเรื่อ งควา มเป็นส่ วนตัว ของ สมาชิกข องเรา เราจะไม่พิมพ์ชื่อนา มสกุล ที่อยู่ เบอร์- โทรศัพท์ หรือสถ านที่ทำงานขอ งคุณในอินเ ทอร์เนต ที่อยู่ขอ งคุณจ ะถูกให้แต่เ ฉพาะสุภาพ บุรุษที่เป็นสมาชิกข องไทยส์เท่านั้้น

เราทรา บว่าสาวไทยจำนวนม ากมีคว ามกังวลว่ าเพื่อนของเธอ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่ วมงาน ของเธอ จะพบเห็ นรูปถ่ ายของเ ธอ โดยเฉ พาะ อย่างยิ่งถ้าภ าพถ ่ายของเธ อปราก &hibar;ในอิน เทอร์เนต ดังนั้้นเพื่อรักษ าเรื่องความเป็ นส่วนตัวข องคุณ และให้คุ ณมีความ สบายใจ ในบรร ยาก าศก ารหาเพื่อน ชาวต่างชาติ เราได้สกัดกั้้นไม่ให้ผู้ใช้ ค อมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้อินเ ทอร์เ นตใน ปร ะเทศไ ทยสามารถติด ต่อไทยส์เวบ ไซด์ได้ ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครใน ประเ ทศไทยสามาร ถดูไทยส์เว บไซด์ หรือ ดูรูปถ่ายข องคุณในอิน เทอร์เนตในประเทศไทยได้ แต่อย่างไร ก็ตามเราไม่ส ามารถรับ ประกันได้ 100 % แต่ถ้าคุณไ ม่มีข้อข้ัด ข้อ งกังว ลเกี่ยวกับเรื่องค วามเป็นส่วนตัว คุณสามารถเขียนคำขอว่าให้ลง รายละเอียด ของคุ ณในเว บไซด์พิเ ศษขอ งเร าที่ไม่มีการ สกัดกั้้นการดูเ วบไซด์ในปร ะเทศไทยได้ คุณต้อง เขียนระบุในคำขอพิเศ ษนี้ให้ไทยส์

เมื่อสุภาพบุรุษเข้าเป็นสมาชิกของเรา เขาจะได้รับสมุดภาพที่มีข้อมูล ของคุณ เขาสามารถอ่า นรายละเอียดข องคุณ และถ้าเข าชอบ เขา สาม ารถเขียน จดหมายถึงคุณและส ่งรูปถ่า ยขอ งเขาให้คุณได้ เมื่อคุณได้รับจดหม ายของเขาแล้ว คุณสาม ารถตัดสิ นใจได้ว่ าจะ ตอบ จดหมายขอ งเขาหรือไม่ นี้เป็ นข้อเลือกข องคุ ณเอง สมุด ภาพของไทยส์ไม่มีการเ ผยแพร่ในประ เทศไทย อย่า งไรก็ตา มเราก็ให้ควา มช่วย เหลือแก่สุภ าพบุรุษชา วต่างชาติที่อา ศัยอยู่ในปร ะเทศไท ยหรือที่เยี่ยมเยียนป ระเทศไทยด้วย ถ้าหา กคุ ณได้รับจด หมายจาก คนที่ไม่ได้เป็น สมาชิกขอ งไทยส์ กรุณาราย งานเ รื่องนี้ให้ท ราบโดยก ารจดห มาย, โทรศัพท์ หรือ ทาง
email: อย่ากลัวว่า จะต้องอาย เราเพียงโ ชว์รูปภาพขอ งคุณ แก่สุภ าพบุรุษที่เป็น สมาชิกขอ งเรา หรือผู้ที่ติด ต่อสำนัก งานขอ งเราเท่ านั้้น การลงรูป แล ะข้อมูลข องคุณในสมุด ภาพและเว บไซด์เป็นวิธีกา รที่ดีที่สุดในก ารค้นหา “เพื่อน คนพิเศษ หรือคนพิเ ศษเพื่อ แต่งงาน” ได้อย่า งรวดเร็ว อาจ เป็นไปได้ว่าจะมีสุภา พบุรุษหลา ยๆคนท่ีี่ส นใจต้องกา รแลกเปลี่ย นจดห มายกับคุ ณและ คุณสามารถเ ลือกไ ด้ว่าคุณจ ะเขียนถึงใคร

ในการที่จะรับบริก ารจากไทยส์คุณต้องอ่านข้อมูล การเผ ยแพร่ความรู้เรื่องก ฎหมายก ารเข้าเมือ งสหรัฐอเมริกา และกรอ กแบ บฟอร์มและ ลงชื่อในใบสมัคร พร้อมส่งรูปถ่ ายปัจจุบัน 2 ท่า ส่งคืนไปให้ไท ยส์ รูปถ่ายนั้้นต้องเป็ นรูปชนิดผิวมัน (กลอ สซี่)เห็น หน้าคุ ณช ัดเจน อย่าส่ง รูปที่ไม่ใช่ผิว มันไปให้ เราชอบรูปเต็ม ตัวหรือสามส่วนสี่มากกว ่าอย่างอื่น ขนาดข องภาพ 4x6 นิ้ว

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่จะใช้บริการของเรา ถ้าคุณมีเพื่อนที่สนใจจะเป็ นสมาชิกข องไทยส์ คุณส ามาร ถถ่าย เอกสารใ บสมัค รให้เพื่อน ของคุณได้ การบริ การของเร าส่วนให­่ให้ฟรี และคุณสามาร ถสมัครใช้ก ารบริก ารบ่อย ครั้้ง เท่าที่คุณ ต้อ งการได้ กรุณ าเชื้อเชิ ­ให้เพื่อน ของคุณ เป็นสมาชิกด้วย อย่าลืมว่าถ้าไม่มีรูปไ ม่มีบริการ

การเขียนจดหมายหา เพื่อนต่าง ประเทศเป็นเร่ื่อง น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน คนนับ หมื่นนับ แสนทั่วโลกเป็นสมาชิกห าเพื่อน หาคู่ ทาง อินเทอร์เนต คุณจะพลาดโ อกาสอันดีที่จะพบ “เพื่อนคนพิเศษ” หรือ “ชายคนที่เหมา ะสมกับคุณ” นี้หรือ โปร ดติด ต่อกับ ไทย ส์เสีย แต่วันนี้ ถ้าคุณมีคำถ าม เรายินดีตอบคุณ ถ้าคุณพูดภ าษาอังกฤษได้ คุณสามา รถโท รศัพท์ หรือส ่งโทรส ารไป ยังสำนัก งา นข องเร าในวอชิงตัน ดีซี ที่ 202 – 338-2664 หรือถ้า คุณเขีย นภาษาอังก ฤษได้ คุณส ามาร ถเขียนข อข้อมูลจ ากสำนัก งาน ขอ งเราใน วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอ เมริกาได้ send email: to receive information instantly.


 
 
Thai American Introduction Service - THAIS Washington, DC USA - Bangkok, Thailand
International Classified Personals Ads on the Internet - Contact single people and make new friends worldwide

Thank you for contacting Thai American Introduction Service also known as THAIS. We are an International Friendship and Correspondence Club that places International Photo Classified Personals Ads to help single Asian women from Thailand to make contact with single foreign men worldwide, for the purpose of making new friendships which may lead to romance, marriage, partners for life, soulmates, new business partners, cultural exchange or to practice your English or just a penpal for friendship only.
Most of our clients are single foreign men and single Thai women who are marriage minded but this is not a requirement.

Most of our male clients are from North America, Europe, Canada and Australia. Members can contact each other directly by writing and exchanging letters, photos and email. When you receive letters from the foreign men, you can decide to respond to whoever you like. It is your choice. THAIS recommends that you take time to know each other well before making travel plans and meeting in person. We do not do background checks on male or female clients so we do not know who is a good person and who is not, so please take time to get to know your new friends. As a general rule, we do not arrange meetings between members. THAIS is not a marriage broker nor a dating service. THAIS purpose is to enable men and women from foreign countries to develop new friendships by writing and exchanging letters, photos and email. Whatever happens beyond that is up to you and is your own responsibility. This is an excellent way to find a mate.

Here is how our correspondence club works. We have a beautiful photo brochure (catalog) called THAIS Magazine and a professionally designed website called Thai American Introduction Service at http://www.thaisdc.com and we use the brochure (catalog) and the website to post your photos, personal data and messages specifying the type of person and the type of relationship or friendship that you are seeking. We respect the privacy of our members. We never post your family name, address, phone number or the name of the company you work for on the internet and your address is only given to the gentlemen who are members of THAIS.

We understand that many Thai women worry about their photos being seen by their family members, friends or co-workers, especially if the photos appear on the internet. To provide you privacy and a comfortable environment to find a foreign friend, we have blocked access to the THAIS website from all computers or internet servers in Thailand. What does this mean? It means that no one in Thailand can view the THAIS website or see your photos over the internet, although we cannot guarantee it 100%. If you are not concerned about privacy, you can request that your details be placed in a special section of our website that is not blocked for viewing in Thailand. You must specifically request this option by writing to THAIS.

When a gentleman becomes a member, he receives the brochures presenting your information. He can read about you and if he likes you, he can write to you and send you his photo. When you receive his letter, you can decide to answer his letter or not to answer. It is your choice. THAIS photo brochure is not distributed in Thailand although we do assist foreign gentlemen who live in Thailand or are visiting Thailand. If you begin to receive mail from people who are not members of THAIS, please report this by contacting THAIS using email: or postal mail or phone. Do not worry about being embarrassed. We only show your photos to gentlemen that visit our office or who are members. Posting your photo and information in our brochure and website is an excellent way to find a "very special friend, or someone for marriage" very quickly. It is possible to have many gentlemen interested to exchange letters with you, and you can choose whoever you want to write to.

To receive THAIS services you must read the U.S. Immigration Laws and Disclosures Document and fill out THAIS application form, then sign it and return the application to THAIS and include two recent photos. The photos must be glossy and and show your face clearly. Do not send matte finish photos. We prefer full body or 3/4 body photos and two views and 4 x 6 in size.

You must be 18 years or older to receive services. If you have some friends who are interested to become members, you can make copies of the application forms for your friends. Most of our services are free and you can apply for services as often as you like, and please invite your friends to join also. Remember, No photo, no service.

Writing to penpals in foreign countries can be very exciting and a lot of fun. Thousands of people the world over belong to internet personals, correspondence and penpal clubs for singles. Do not miss this great opportunity to find that "very special friend" or "the right man for you". Contact THAIS today. If you have any questions we would be very happy to help you. If you speak English you can call or send a fax to our office in Washington, D.C. at 202-338-2664 or if you can write in English you can request information by writing to our office in Washington, DC USA or send email to receive information instantly.

 

Thai Asian Dating Personals - not a Marriage Agency 

Asian Mail Order Brides not! - Find Thai Girls Asian wives wife 

Asian Personals Dating Directory 

Thai Asian Women Dating Personals 

International Thai Asian Women Dating Introduction Service 

Foreign Brides Asia Pacific Mail Order Bride Wives Wife - NOT! 

Designed by:  DC  Web  Design  &  Hosting
Updated:   25-Apr-2007 10:30 AM