Asian Women Thailand personals ads - thai women seeking foreign men for marriage - friendships - farang man for marry - find american husband, find a friend, soulmate, partner for life - meet foreign man for friend husbands meet european men,
males penpals for marriage Thai personals ads for single thai asian woman seeking farang men for marriage, friendships, correspondence, practice writing in english, speaking english with foreigners penpals, thai lady seek farang for marriage, asian woman, oriental females thai girls

asian women thailand - return to main menu

Asian Women Thailand. com

หาเพื่อน / หาคู่ ประเทศไทย -
การให้บริการของเรา - วิธีการสมัครและส่งรูปเพื่อ หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / หาคู่รัก / หาคู่ชีวิต / คู่แต่งงาน กับ ชายหนุ่ม ชาว ต่างชาติ / ฝรั่ง

อ่านภาษาไทยในส่วนถัดไป --- อ่านภาษาอังกฤษในส่วนถัดไป

Thailand personals ads:
About our Service - How to Apply and Post a personal ad to find a foreign man for marry

Thai Version below
--- English Version below

 

ดูโฆษณาชายหนุ่ม / ฝรั่ง หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / หาคู่รัก / หาคู่ชีวิต / หาคู่แต่งงาน สาวไทย
View personals ads of:
single farang foreign men seeking thai woman
and asian women for friendships leading to marriage - Thailand - foreigner - farang for marry

 

ดูโฆษณาสาวไทย หาเพื่อน / หาคู่ / หาแฟน / คู่รัก / คู่ชีวิต / คู่แต่งงาน ชาย หนุ่ม ชาวต่างชาติ /ฝรั่ง
View personal ads of:
single Thai Asian women seeking foreign men for marriage - farang man for marry

 

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เพื่อ การโฆษณา หาเพื่อน / หาคู่ สำหรับสาวไทย
online application form for:
Thailand personals ads for the Thai woman who seeks a foreign friends for marriage

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และข้อมูลที่ควรทราบสำหรับสาวไทย /เอเซีย

Thai personals ads for Asian and Thai women:
Important immigration info and US immigration notices and disclosures

 

แบบฟอร์มใบสมัครที่สามารถดาว์นโหลดและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ กรุณาพิมพ์ใบสมัคร ออก มา
กรอก ราย ละเอียด และส่งใบสมัครพร้อมรูป ให้ไทยส์ ทางไปรษณีย์

Downloadable application form for thai women - written in Thai Lanugage
downloadable application form for thai women:
Please download - print and mail to THAIS by postal mail - adobe PDF

 

กลับไปที่ เมนเมนู
asian women thailand - main menu

 

ถ้าคุณมีปัญหาในการอ่านข้อมูลภาษาไทยในหน้าถัดไป เพราะบางทีมีปัญหาทางอักษร กดที่นี่

If You Cannot Read the Thai TEXT below Click Here for a New Version
Sometimes we have a problem with the Thai fonts - we use PSL-TEXT (thai font)

Download and Install PSL-Text Thai font - to view these pages


English version - down --- menu - top

อ่านภาษาอังกฤษในส่วนถัดไป

U.S. Immigration Laws Concerning International Introduction Agencies

Marriages - U.S. Residents - Foreign or Alien Spouses

กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวกํัับบริษัทหรือผู้แทนแนะนำเพื่อน,จัดหาคู่ระหว่างประเทศ
บุคคลที่อาศัยในอเมริกา-คู่ครองชาวต่างชาติ หรือคู่ครองต่างด้าว

ไทยอเมริกันอินโทรดัคชั่นเซอร์วิส (Thai American Introduction Service) ซึ่งดำเนินธุรกิจ
ด้านการให้บริการ ซึ่งเรียกย่อๆว่า "ไทยส์" (THAIS) ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการของเราทุกคนทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และการเสี่ยงภัยในการแต่งงานกับคนต่างชาติ
ไทยส์ไม่มีการตรวจสอบประวัติผู้ใช้บริการของเรา นี้เป็นเรื่ิองความรับผิดชอบของตัวคุณเอง ไทยส์ไม่
ทราบว่าผู้ใช้บริการฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงของเราเป็นคนดีหรือเลว รัฐบาลอเมริกันเชื่อว่าผู้หญิงต่างชาติ
ผู้ซึ่งพบกับคู่สมรสชาวอเมริกันโดยผ่านการใช้บริการจากบริษััทจัดหาคู่ระหว่างประเทศอาจเป็นบุคคลที่
มีความเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของคู่สมรสที่ชอบทำร้ายสูงกว่าผู้หญิงชาวอเมริกัน ไทยส์รู้ว่าถ้าคุณ
แต่งงานกับชายชาวต่างชาติที่คุณรู้จักเพียงสัปดาห์เดียว หรือ เดือนเดียว คุณกำลังเอาตัวเองเข้าเสี่ยง
ต่อการพบกับชีวิตสมรสที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือคู่สมรสที่ชอบทำร้าย ไทยส์ขอเตือนให้ผู้ใช้บริการ
ทุกคนของเราใช้เวลานานๆในการทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้ดีเสียก่อนที่จะเข้าสมรส และเราขอแนะนำ
ให้คุณติดต่อขอคำแนะนำจากทนายความที่ชำนาญด้านกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาก่อนวางแผน
แต่งงาน รัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายท่ี่เข้มงวดเกี่ยวกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และมีบทลงโทษที่รุนแรง
สำหรับบุคคลที่ใช้การแต่งงานที่หลอกลวงเพื่ิิอเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีส่วนร่วมในการสมรส
ที่หลอกลวงเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามีโทษถูกปรับถึง 250,000
เหรียญดอลลาร์สหรัฐและโทษจำคุก 5 ปี หรืออาจถูกปรับ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และโทษ
จำคุก 5 ปี สำหรับผู้ที่รับรู้และตั้งใจที่จะหลอกลวง หรือปกปิดความจริง (เรื่องการหลอกลวง) หรือใช้
เอกสารปลอมในการยื่นขอวีซ่า หรือขอพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

มีทางเลือกหลายทางสำหรับคู่สมรสที่ตั้งใจที่จะทำการสมรส

ทางเลือกที่ 1 : คุณสามารถทำการสมรสในสหรัฐอเมริกา โดยไปติดต่อที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อ
ขอ "วีซ่าคู่หมั้น" (แบบฟอร์ม ไอ- 129 ) คู่สมรสทั้งสองจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อม
ที่จะแต่งงานได้ เมื่ิอได้รับวีซ่าแล้วคุณก็เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วคุณต้องทำการสมรสภาย
ใน 90 วัน นับจากวันที่คุณเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณไม่ทำการสมรสภายใน 90 วัน คุณจะต้อง
เดินทางกลับประเทศของคุณ ถ้าคุณไม่ทำการสมรสและพยายามจะอยู่ต่อในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย
คุณอาจมีโทษผิดถูกปรับ หรือถูกลงโทษจำคุก และคุณจะไม่มีโอกาสเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเลย
เมื่อคุณแต่งงานในสหรัฐอเมริกา คู่สมรสต่างด้าวต้องยื่่นขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าใหม่เป็น
"ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาทันที โดยใช้แบบฟอร์ม
ไอ-485 แล้วคุณจะเป็น "ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" เป็นเวลา 2 ปี

ทางเลือกที่ 2 : ถ้าคุณทำการสมรสกับคู่สมรสชาวอเมริกันในประเทศของคุณ (ประเทศไทย) ภายใต ้
กฎหมายไทย คู่สมรสทั้งสองจำเป็นต้องไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อยื่นขอ "วีซ่าญาติต่างด้าว"
เพื่อให้คู่สมรสต่างด้าวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคู่สมรสชาวเมริกัน เรื่องนี้อาจใช้เวลาระยะ
หนึ่งเพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติเรื่องแล้ว คู่สมรสต่างด้าวสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ แล้วเมื่อเดิน
ทางถึงสหรัฐคู่สมรสต่างด้าวจะได้รับสถานภาพวีซ่า "ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" โดยอัตโนมัติ และ
สถานภาพนี้ยังคงสภาพนี้อยู่ได้ 2 ปี

ภายหลังจากการดำเนินการตามทางเลือกที่ 1 หรือ ทางเลือกที่ 2 แล้ว ในช่วงระยะเวลา 90 วันสุด
ท้ายก่อนวันหมดอายุของวีซ่า "ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" สิ้นสุดลง คู่สมรสทั้งสองจำเป็นต้องร่วม
กันยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่าใหม่ (แบบฟอร์ม ไอ- 751 ) เมื่อคุณดำเนินเรื่องในการขอ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่า "ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" ได้ประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับสถาน
ภาพวีซ่า "ผู้พำนักถาวร" (กรีนคารด์) ถ้าหากไม่มีการยื่นแบบฟอร์ม ไอ-751 จะมีผลทำให้สถานภาพ
วีซ่า"ผู้พำนักถาวรแบบมีเงื่อนไข" ของคุณสิ้นสุดลง และเป็นการเริ่มต้นกระบวนการส่งกลับประเทศ
ถ้าหากว่าคุณต้องถูกเป็นเหยื่อของ "คู่สมรสที่ชอบทำร้าย" คุณสามารถยื่นแบบฟอร์ม ไอ- 751 เพื่อ
ขอสถานภาพวีซ่า "ผู้พำนักถาวร" ด้วยตนเองได้ โดยการระบุในแบบฟอร์ม ไอ-751 นั้นว่าคุณขอ
"ยกเว้นคู่สมรสที่ชอบทำร้าย" ในการที่จะต้องยื่นแบบร่วมกัน คู่สมรสชาวอเมริกันไม่สามารถใช้ความ
รุนแรงต่อคุณ หรือข่มขู่คุณว่าจะส่งคุณกลับประเทศได้ ถ้าคุณรายงานเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และคุณจะต้องมีใบเอกสารหลักฐานพิสูจน์เรื่องการใช้ความรุนแรง คุณสามารถ
อาศัยอยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาได้ โดยการขอวีซ่า "ผู้พำนักถาวร" ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าว

ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย หรือมีปัญ หาข้องใจ ขอให้ติดต่อกับทนายความท่ีรู้เรื่องกฎหมายเข้า
เมืองสหรัฐอเมริกา หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ
อเมริกา ไทยส์ไม่มีอำนาจหน้าที่เรื่องกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อเพียงชี้นำ
ทางเท่านั้น คุณควรทราบเรื่อง "อย่างถ่องแท้" ว่ากฎหมายเป็นอย่างไร คุณควรติดต่อทนายความด้าน
การเข้าเมืองโดยเฉพาะ
กรุณาลงชื่อและวันที่ในแบบฟอร์มนี้ว่าคุณรับทราบความรู้ข้างต้นนี้(คุณสามารถถ่ายเอกสารไว้อ่านได้)

ลงชื่อ_____________________ วันที่______

Thai version - Up ---- menu - top

Thais Dissemination of US Immigration Laws and Disclosures

THAIS would like to inform all of our clients about US Immigration Laws and the risks involved with international marriages.

THAIS does not do background checks on our clients, this is your responsibility. THAIS does not know whether our male or female clients are good persons or bad. The US Government believes that foreign women, who meet their American spouses using international matchmaking companies, may be at a higher risk of becoming a victim of spousal abuse than other American women.

THAIS feels that if you marry a foreign man that you have only known for a week or a month, you are putting yourself at a higher level of risk of having an unsuccessful or abusive marriage. THAIS urges all of our clients to take time to know each other very well before getting married and we recommend that you contact an immigration attorney to advise you about US Immigration Laws before planning a marriage.

The US Government has very strict laws concerning international marriages and severe penalties for those who use fraudulent marriages in order to gain entry to the USA. People who engage in fraudulent marriage contracts for the purpose of evading US Immigration Laws can be fined $250,000 and imprisoned for 5 years. Also, you can be fined $10,000 and imprisoned 5 years for knowingly and willfully falsifying or concealing facts (lying) or using false documents to file for visas or residency in the USA.

There are several options available to couples who intend to marry.

Option 1:
You can get married in the U.S.A. by going the U.S. Embassy and filing a petition for a "fiance visa" (form I-129). You must both be legally free to marry. When the visa is granted, you may go to the U.S.A. and then you must marry within 90 days of your entry into the U.S.A. If you do not marry within 90 days, you must return to your own country. If you do not marry and you try to illegally stay in the U.S., you may be subject to fines and imprisonment and you can NEVER enter the U.S.A. again. When you marry in the U.S., the alien spouse must immediately apply for an adjustment of his or her visa status to a "conditional permanent resident" at a U.S. INS office, using the INS form I-485. You will become a "conditional permanent resident" for a period of two years.

Option 2:
If you marry your American spouse in your own country (Thailand) under Thai law, both of you will need to go to the American Embassy and file a "Petition for Alien Relative" in order to get a visa so that the alien spouse can go to the U.S.A. with the American spouse. This may take some time to be approved. When the petition is approved, the alien spouse may go the U.S.A. and upon arrival, the alien spouse will automatically be granted a "conditional permanent resident" visa status and will remain a "conditional permanent resident" for a period of two years.

After completing either option 1 or option 2 and during the last ninety days of the two year period starting on the date the alien spouse was granted "conditional permanent residence," both partners are required to file a "Joint Petition to Remove the Conditional Basis of The Alien's Permanent Resident Status" (INS form I-751). Upon the successful application to remove your "conditional permanent resident status" you will be issued a "permanent resident" visa status (green card). Failure to file form I-751 will result in termination of your "conditional permanent resident" visa status and initiation of deportation proceedings. If you happen to become the victim of "spousal abuse", you can still apply for "permanent resident" visa status by filing (INS form I-751) by yourself by indicating on (form I-751) that you are applying for an "abused spouse waiver" of the "joint filing requirement." Your American spouse cannot abuse you and threaten to have you deported if you report the abuse to the police and you can continue to live in the U.S.A. by filing for a "permanent residency" visa status using the "abused spouse waiver" on (form I-751). You must have documented proof of the abuse.

If you do not understand the Laws or have questions or problems, contact an attorney who knows U.S. Immigration Laws, or a U.S. Immigration and Naturalization Service office or a U.S. Embassy official. THAIS is not an authority on U.S. Immigration Laws and this document should only be used as a guide. Should you have need to know "precisely" what the laws are, then contact an immigration attorney.

Please sign and date this form:

Signed: _________________________________ Date: __________________


| asian women thailand - home | personal ads - thai women |


Thai Asian Dating Personals - not a Marriage Agency 

Asian Mail Order Brides not! - Find Thai Girls Asian wives wife 

Asian Personals Dating Directory 

Thai Asian Women Dating Personals 

International Thai Asian Women Dating Introduction Service 

Foreign Brides Asia Pacific Mail Order Bride Wives Wife - NOT! 

Designed by:  DC  Web  Design  &  Hosting
Updated:   25-Apr-2007 10:31 AM